Qiyo

Snötrollens Zima Qiyo "Qiyo"

Ägare/Owner: Carole Mikx, Holland

Qiyo jagar ankor i vattnet, sept 2018

/ Qiyo is hunting for ducks, sept 2018

Qiyo badar, aug 2018

/ Qiyo playing in the water, aug 2018

Qiyo hopp

/ Qiyo jumping.

Qiyo 16 veckor

/ Qiyo 16 weeks.

Qiyo 12 veckor

/ Qiyo 12 weeks